Vedtægter for Hellerup Sejlklub

Vedtaget på generalforsamling 2014.
§1 revideret på generalforsamling 2015.

§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er ‘Hellerup Sejlklub’ og har hjemsted i Gentofte Kommune.

Klubbens stander er hvid, trekantet med et rødt Andreaskors som designet af O.W. Dahlstrøm i 1917 og illustreret på tegning af Louis Jørgensen i 1943.

Klubbens logo er klubstanderen vajende fra et kort flagspil som gengivet på bilag 1.

Klubbens hue-emblem er en gengivelse af standeren omkranset med egeblade foroven bogstaverne ‘H.S.’ omgivet af guldsnor.

Klubbens hjemmesideadresse er www.hellerupsejlklub.dk.

§ 2. Formål

Klubbens formål er:

 • at skabe og vedligeholde interesse for sejlsport,
 • at afholde kapsejladser, distance og udflugtssejladser,
 • at afholde sammenkomster, undervisning, foredrag og lignende for at dygtiggøre og for at styrke sammenholdet og klubfølelsen medlemmerne imellem,
 • stedse at søge forholdene i og omkring Hellerup Lystbådehavn forbedret,
 • at drive restaurationsvirksomhed i de af klubben benyttede lokaler, eventuelt gennem forpagter.

§ 3. Medlemskab

Som medlemmer i en af klubbens nedennævnte grupper kan optages personer, der opfylder de til enhver tid gældende betingelser for medlemskab i en forening under Danmarks Idrætsforbund.

Bestyrelsen kan om nødvendigt foretage mindre ændringer i definitionen af grupperne og eventuelt indføre nye grupper. Ændringer skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

Begæring om optagelse i klubben skal skriftligt tilstilles bestyrelsen. Samtidig med begæringen betales kontingent og eventuelt indmeldelsesgebyr.

Bestyrelsen afgør derefter ved sit første møde, om optagelsen kan finde sted. Afgives 2 stemmer imod optagelsen, meddeles det ansøgeren, at begæring om optagelse ikke kan tages til følge, og kontingent/indmeldelsesgebyr tilbagebetales.

Når optagelse af et nyt medlem er godkendt, får det nye medlem skriftlig meddelelse herom fra bestyrelsen.

Gruppe A, Aktive medlemmer

Herunder kan optages aktive medlemmer der er fyldt 25 år, som ikke er omfattet af gruppe B. Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr, der udgør 50 % af kontingentet.

Medlemmer i gruppe A, der er fyldt 65 år, samt aktive medlemmer, der har bopæl med postnummer 5000 og derover eller bor på Færøerne, Bornholm eller i Grønland samt i udlandet, betaler 50 % af kontingentet for gruppe A, men ikke indmeldelsesgebyr.

Ægtefælle/samlever til et aktivt medlem betaler 50 % af kontingentet for gruppe A, men ikke indmeldelsesgebyr.
Medlemmer, der i forvejen er medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion, kan efter ansøgning optages som medlem for et år af gangen og betaler 50 % af kontingentet for gruppe A, men ikke indmeldelsesgebyr.

Gruppe B, Juniormedlemmer

Herunder kan optages unge under 25 år. De kan forblive i afdelingen til udgangen af det regnskabsår, i hvilket de fylder 25 år. Ved indmeldelse såvel ved overgang til anden afdeling betales intet indmeldelsesgebyr.

Søskende til et juniormedlem betaler 50 % af kontingentet for juniormedlemmer.

Medlemmer af juniorafdelingen er pligtige at rette sig efter det for afdelingen særlige reglement.

Gruppe C, Passive medlemmer

Passive medlemmer kan benytte restaurationsområdet, men kan ikke deltage i klubbens sportslige aktiviteter samt benytte klubbens øvrige faciliteter. Endvidere har passive medlemmer ikke ret til at føre klubbens stander eller deltage i klubbens generalforsamling. Øvrige forhold i henhold til klubbens vedtægter. Ansøgere skal godkendes af bestyrelsen. Overførsel til/fra gruppe C foregår ved ansøgning med godkendelse af bestyrelsen. Passive medlemmer betaler 50 % af kontingentet for gruppe A men ikke indmeldelsesgebyr.

Gruppe D, Særlige medlemmer

Livsvarige- og æresmedlemmer er kontingentfri, men har i øvrigt samme rettigheder som aktive medlemmer (grp. A).
Medlemmer opnår efter 60 års uafbrudt medlemskab status som livsvarigt medlem.

Gruppe E, Sponsormedlemmer

Sponsormedlemmer, hvor kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Sponsormedlemmer har ikke ret til at føre klubbens stander, eller til at deltage i klubbens generalforsamling.

§ 4. Kontingent

Det årlige kontingent for gruppe A og B for næstfølgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling under punkt 9 på dagsordenen.

Medlemmer, der optages efter den 1. juli, betaler halvt kontingent for perioden indtil den 30. september.

Kontingentet for den kommende sæson forfalder til betaling den 1. oktober.

Betaler et medlem ikke sit kontingent rettidigt, kan bestyrelsen slette medlemmet af medlemslisten, og den pågældende kan da ikke optages igen uden ny ansøgning samt betaling af nyt indmeldelsesgebyr eller det hidtil skyldige kontingent.

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse af klubben må ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen senest den 01. september.

Samtidig med udmeldelsen afleveres evt. nøgler og skab.

§ 6. Eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt (karantæne) eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

Eksklusion eller karantæne af et medlem kan kun ske, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer finder det sagligt og proportionalt.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

Eksklusion skal vedtages med mindst 2/3 af det fremmødte antal stemmer.

Det pågældende medlem er berettiget til at møde ved generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig.

Et ekskluderet medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent eller dele deraf.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes i november måned i Gentofte Kommune med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Valg af formand (i lige år).
 6. Valg af kasserer (i ulige år).
 7. Valg af bestyrelse (3 i ulige år, 3 i lige år).
 8. Valg af 2 interne revisorer og 1 ekstern registreret/statsautoriseret revisor.
 9. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent for gruppe A og B.
 10. Eventuelt.

Eventuelle beslutningsforslag fra medlemmer om spørgsmål, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen inden den 15. oktober.

Efter forslag fra bestyrelsen kan en generalforsamling udnævne æresmedlemmer.

Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside og ved nyhedsbrev, som skal fremsendes til medlemmerne pr. elektronisk post.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal ledsage indkaldelsen.

På generalforsamlingen kan kun vedtages forslag, der er optaget på dagsordenen, eller ændringsforslag til sådanne.
Senest 4 dage inden den ordinære generalforsamlings afholdelse skal bestyrelsen drage omsorg for, at regnskabet offentliggøres på hjemmesiden eller på anden måde bringes til medlemmernes kundskab.

Efter afholdt generalforsamling underskrives referatet af dirigenten og offentliggøres inden 4 uger på hjemmesiden og på opslagstavlen i klubhuset.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen har fremsat ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Indkaldelsen skal ske senest 30 dage efter, at sådant forlangende er tilstillet bestyrelsen.

§ 9. Stemmeret og afstemningsregler

Stemmeret og taleret på generalforsamlinger har ethvert aktivt myndigt medlem (gruppe A, B og D), som har været medlem mindst 2 måneder i klubben, og som har betalt sit kontingent.

Der kan ikke mødes ved fuldmagt.

Passive medlemmer (gruppe C og E) har ikke adgang til foreningens generalforsamlinger.

På enhver generalforsamling sker alle afstemninger ved simpel stemmeflerhed, herfra dog undtaget afstemninger om eksklusion og klubbens opløsning (§ 6 og § 16). Vedtægtsændringer kan kun gyldigt vedtages, når mindst 50 medlemmer er til stede, og kun når mindst 2/3 af de afgivne stemmer afgives for ændringen. Er det nævnte antal medlemmer ikke mødt, indvarsles en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen, og der tages da på denne generalforsamling beslutning om sådan forandring af vedtægterne med 2/3 af det fremmødte antal stemmer uanset de fremmødtes antal.

På begæring af blot et medlem skal enhver afstemning foregå hemmeligt. I øvrigt træffer dirigenten bestemmelse om formen for afstemningen.

§ 10. Bestyrelsen

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubbens virksomhed og ansvar for klubbens midler.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, som vælges af den ordinære generalforsamling.

Valgbar til bestyrelsen er aktive myndige medlemmer.

Formanden vælges hvert lige år ved særskilt afstemning.

Kassereren vælges hvert ulige år.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur skiftevis med 3 i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Genvalg er tilladt.

Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse træder bestyrelsen sammen og vælger under formandens ledelse en næstformand, og en sekretær. Sekretæren behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen fordeler i øvrigt selv de forskellige hverv blandt sine medlemmer.

Ved afgang i årets løb har bestyrelsen ret til at supplere sig indtil den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor nyvalg skal finde sted.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. For hvert udvalg udpeges en leder, som er ansvarlig overfor bestyrelsen for udvalgets daglige arbejde.

Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer samt enten formanden eller næstformanden er til stede.

Alle afstemninger på bestyrelsesmøder afgøres ved simpelt flertal (jfr. dog §§ 3 og 6). I tilfælde af, at stemmerne står lige, er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Bestyrelsen skal senest 21 dage efter afholdt bestyrelsesmøde udarbejde et beslutningsreferat, som offentliggøres på klubbens hjemmeside. Referat af sager, der direkte omhandler personlige forhold, skal udelades.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 11. Regnskab

Klubbens regnskabsår er fra den 1. oktober til den 30. september.

§ 12. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges 2 interne revisorer og en registreret/statsautoriseret revisor. De interne revisorer skal være stemmeberettigede medlemmer af klubben. Revisorerne vælges for 1 år.

Alle valg sker ved skriftlig afstemning. Genvalg kan finde sted.

De interne revisorer skal udføre en kritisk revision og har som overordnet opgave at tilse, at klubbens midler anvendes i overensstemmelse med klubbens vedtægter, generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger. Den eksterne revisor skal foretage en revision eller udvidet gennemgang af klubbens regnskab, herunder sikre at regnskabet til enhver tid opfylder Gentofte Kommunes krav til foreninger, som modtager støtte fra Kommunen.

Revisorerne giver årsrapporten en påtegning med resultatet af revisionen. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse bogføring og beholdninger. Revisorerne skal have modtaget regnskaber med bilag senesden 1. november og skal have afsluttet revisionen heraf inden den 15. november.

§ 13. Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden eller af næstformanden og 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ikke købe, sælge eller pantsætte fast ejendom uden særlig bemyndigelse hertil af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

§ 14. Klubhus

For klubhusets benyttelse udarbejder bestyrelsen et reglement, der skal være opslået i klubhuset.

§ 15. Tvister mellem medlemmer

Opstår der mellem klubbens medlemmer alvorlige tvistigheder, som på nogen måde vedrører klubben eller sejlsporten, bør det være de stridende parter magtpåliggende at få sagen afgjort inden for klubbens eget område ved at indanke den for bestyrelsen eller eventuelt for en generalforsamling. Er der på denne måde truffet afgørelse, må vedkommende rette sig derefter eller udtræde af klubben.

§ 16. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en med dette formål alene indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af klubbens opløsning skal generalforsamlingen samtidig beslutte at den formue, herunder fast ejendom og løsøre der er i behold, anvendes til almennyttige idrætslige formål, fortrinsvis indenfor sejlsporten, i overensstemmelse med folkeoplysningslovens bestemmelser.

Således vedtaget på Hellerup Sejlklubs ordinære generalforsamling den 25. november 2014 og tilrettet på ordinær generalforsamling 24. november 2015.
§ 12 er ændret ved generalforsamlingsbeslutning 2016
§ 3 er ændret ved generalforsamlingsbeslutning 2019
§ 3 er ændret ved generalforsamlingsbeslutning 2020

Bila

Vedtægter for

Følg med

#uge42 #efterår #okdinghy #okdinghysailors #hellerupsejlklub
Endnu en weekend med super godt humør og flotte resultater 🥳💪😊
Hellerup Sejlklubs optimister vinder alle rækker i Snekkersten Autumn Cup! 
Asger vinder i C-rækken og rykker dermed op som B-sejler.
Isabella vinder i B-rækken, Naveen bliver nr. 3, Divya nr. 4 og Inez nr. 5. Det betyder at Divya og Inez rykker op i A-rækken!
I A-rækken rydder HS bordet med Johan som vinder, Eske som nr. 2 og Carl som nr. 3!
Kæmpe stort tillykke til alle sejlerne med de mange flotte placeringer og oprykninger. Det er så fedt at se den måde i sejler på, og ikke mindst hvordan i holder sammen som hold ❤️ 
HSJ stillede med hele 18 sejlere til start, hvilket i sig selv er en kæmpe succes!
Også stort tak til alle de fantastiske trænere, som hjælper sejlerne på vej! I gør et fantastisk stykke arbejde, og I skal være stolte over de resultater jeres sejlere opnår 🤩🏆🥇🥈🥉
Link til resultater: https://manage2sail.com/da-DK/event/70504a6c-388e-485e-aff5-2c0f2f41cb20#!/results?classId=ed872eb6-4acb-4894-8240-0f224f6c018f
OK DM 2023

Vores partnere

Bliv partner

Vores partnere

Bliv partner

25 procent medlemsrabat på briller/solbriller | Gratis synstest og måling af øjets tryk.

 

Skriv til os

39622934