Vedtægter

Vedtægter for

HELLERUP SEJLKLUB'S STØTTEFOND

1. Fondens navn er "HELLERUP SEJLKLUB'S STØTTEFOND".

2. Fonden, der er stiftet i 1939, har til formål at hjælpe Hellerup Sejlklub's unge medlemmer, fortrinsvis udgået fra klubbens juniorafdeling, til anskaffelse af eget mindre sejI fartøj , sejljolle eller sejl, mast eller andet grej til sådanne.

3. Som medlemmer af Støttefonden kan enhver optages for et kontingent, hvis størrelse fastlægges på den årlige generalforsamling.

4. Ansøgning om lån skal stiles til Støttefonden's bestyrelse og ansøgningen skal indeholde en nøje specifikation af de effekter, til hvis erhvervelse det ønskes, at der ydes lån. Endvidere skal angives købesummens størrelse samt oplysninger om eventuelle panterettigheder i det erhvervede. Ansøgeren skal endvidere anføre størrelsen af det lån, der ønskes ydet, samt afviklingstid for samme.

Lån ydes kun mod selskyldnerkaution, hvorfor ansøgeren skal angive navn og adresse på to myndige personer, der er indforstået med at påtegne lånedokumentet, som selvskyldnerkautionister. Disse skal være to af hinanden uafhængige økonomisk ansvarlige personer, som ikke selv har lån i Støttefonden.

Bestyrelsen fastsætter lånets størrelse: Lån må maksimalt være på kr. 50.000 og må aldrig overstige 50% af den totale købesum med fratræk af eventuelle foranstående pantehæftelser. .

For ethvert lån skal der udstedes gældsbevis til Støttefonden med afvikling over højst 3 år - for sejl og udstyr dog maksimalt over 2 år - ved betaling af faste månedlige ydelser, der skal indbetales automatisk via pengeinstitut eller postgiro. Lån ydes rentefrit.

Lån forfalder til omgående betaling, hvis månedlige afdrag udebliver uden særlig aftale med bestyrelsen.

Skulle låntager afhænde nogen af de effekter, til hvilken erhvervelse, der er ydet lån, uden af restgælden til Støttefonden samtidigt indfries, forfalder restgælden til omgående betaling.

Låntager skal forpligte sig til i hele lånperioden at sejle under Hellerup Sejlklub's klubstander, ligesom fartøjer, i videst muligt omfang, skal være kaskoforsikret. Kopi af forsikringspolice tilsendes Støttefonden's bestyrelse.

Låntager skal i hele låneperioden være medlem af såvel Hellerup Sejlklub som Støttefonden.

5. Bestyrelsen udgør den øverste ledelse af fonden og har ansvaret for dennes midler. Bestyrelsen består af en formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle skal være medlem af Støttefonden. Bestyrelsen vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. .

6. Generalforsamligen er fondens højeste myndighed.

7. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år umiddelbart før Hellerup Sejlklub's ordinære generalforsamling. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel

8. Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende

DAGSORDEN:

  1. Formanden aflægger beretning
  2. Bestyrelsen aflægger regnskab for det forløbne regnskabsår
  3. Valg af formand
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af revisorer
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Eventuelt

9. Fondens regnskabsår følger regnskabsåret for Hellerup Sejlklub.

Hellerup, den 11. december 1993.

Hellerup, den 29. november 2007.

Hellerup, den 30. november 2012.

Hellerup, den 26. november 2013.

Hellerup, den 29. november 2016.

GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg