Sikkerhedspolitik

 

Gyldighed og grundprincip

Denne sikkerhedspolitik er gyldig for sejladsaktiviteter som organiseres af Hellerup Sejlklub (herefter HS) på følgende områder:

·         Al sejlads med ungdomssejlere (juniorer) i både ejet af HS

·         Organiseret uddannelse og træning i såvel private både samt både ejet af HS

·         Al sejlads i følgebåde ejet af HS

·         Flytning og kranløft af både på havnen og klubbens område

Sikkerhedspolitikken stiller krav til ledere af organiserede trænings- og uddannelsesaktiviteter og til førere af motorbåde.

Seniormedlemmer, der sejler i klubbens øvelsesbåde udenfor de organiserede uddannelses- og træningsaktiviteter efter godkendelse til dette, er kun omfattet af det nedenstående grundprincip for sikkerhed under sejlads.

Grundprincip

Skipperen er den sikkerhedsansvarlige om bord og skal udvise godt sømandskab samt overholde gældende love og regler. Til dette hører at bådene altid medbringer godkendte rednings- eller svømmeveste til alle ombord, og at disse principielt bæres under når man befinder sig på dæk eller i cockpittet.

Formål og baggrund

Sejlernes sikkerhed kommer forud for alt andet når der afvikles sejladsaktiviteter i regi af HS. Der skal være en klar ansvarsfordeling, således at den ansvarlige leder er sikker på at sikkerhedspolitikken overholdes. Sker det ikke, skal den ansvarlige leder omgående skride ind.

I tilfælde af uheld skal den ansvarlige leder iværksætte de nødvendige tiltag til at redde liv og materiel.

Ud over at definere ansvarsfordeling skal sikkerhedspolitikken beskrive eller henvise til information om:

·         Sikkerhedsudstyr, der kræves under sejlads

·         Kontrol af udstyrets funktionsdygtighed

·         Sikkerhedsregler under sejlads

Sammen med den uddannelse, som HS giver i teoretisk og praktisk sømandskab, skal sikkerhedspolitikken tjene til at alle ansvarlige ledere og deres hjælpere konstant giver sikkerheden første prioritet.

Sikkerhedspolitikken suppleres af et antal regelsæt, nødprocedurer og vejledninger. I de følgende afsnit er der henvist til disse vejledninger og beskrevet hvordan kendskab til deres indhold sikres.

Beredskabsplan – instruks ved ulykke

Proceduren ved sikkerhedshændelser og nødsituationer skal være kendt i HS. En instruks baseret på nedenstående retningslinjer udarbejdes og opsættes synligt i klubben:

·         Stands ulykken. Skaf overblik over situationen og gør hvad der er muligt for at begrænse omfanget

·         Yd livreddende førstehjælp

·         Tilkald hjælp: Alarmering 112, hvis muligt fra fastnet-telefon, alternativt Lyngby Radio. Meld

o   Hvorfra der ringes

o   Hvor ulykken er sket

o   Hvad der er sket

o   Hvor mange er kommet til skade

o   Er der behov for hjælp på vandet eller bringes den/de tilskadekomne i havn – og hvilken

o   Dit navn og telefonnummer

o   Lyt til spørgsmål og svar klart og tydeligt

·         Yd almindelig førstehjælp

·         Sørg for at redningskøretøjerne modtages og ledes til den/de tilskadekomne

·         Forsøg at slukke evt. brand eller bjærge materiel hvis det er uden risiko for dig eller andre hjælpere

·         Den ansvarlige for aktiviteten underretter formanden for sikkerhedsudvalget eller et andet medlem af bestyrelsen med information om hvad der er sket og hvem der er kommet til skade

Instruksen placeres på opslagstavler i klubhuset og i alle klubbens følgebåde. Instruksen er vedlagt denne sikkerhedspolitik som Bilag 1.

Sikkerhedsledelse og organisation

Kommunikation af sikkerhedspolitik, regler og nødprocedurer

Sikkerhedspolitikken udarbejdes af HS’ bestyrelse, der kommunikerer sikkerhedspolitikken ud til alle, der organiserer aktiviteter indenfor træning, uddannelse og kapsejlads, samt alle brugere af klubbens følgebåde. Bestyrelsen sørger endvidere for at sikkerhedspolitikken er tilgængelig for alle medlemmer af HS, med en fremtrædende plads på HS’ hjemmeside.

Alle, der som ansvarlige udfører opgaver for HS i forbindelse med uddannelse, træning og kapsejlads, skal være bekendt med sikkerhedspolitikken og de regelsæt, nødprocedurer og vejledninger, der implementerer politikken. De skal kommunikeres synligt, instruktivt og forståeligt for målgruppen. Der skal lægges særlig vægt på en klar ansvarsfordeling, så der aldrig er tvivl om hvem der skal træffe beslutninger omkring sikkerheden og handle i tilfælde af uheld.

Uddannelse og træning

For at sikre kendskabet til de regler, nødprocedurer og vejledninger, der gælder for aktiviteter og brug af bådmateriel, skal de ansvarlige instrueres i praktisk efterlevelse af disse. Hvor det er passende, kræves det at de pågældende bekræfter med deres underskrift, at de har læst og forstået disse dokumenter. Dette er beskrevet under de enkelte aktivitetsområder.

Uddannelse i førstehjælp

Alle der leder aktiviteter for ungdomssejlere skal have gennemgået et kursus i førstehjælp omfattende livreddende førstehjælp og hjertestop, af mindst 6 timers varighed. Uddannelsen skal opfriskes mindst hvert 3. år.

Instruktører på sejlerskolen tilbydes samme uddannelse i førstehjælp som ovenstående.

Sikkerhedsudvalg og vedligeholdelse af sikkerhedspolitikken

Der etableres et permanent sikkerhedsudvalg med reference direkte til HS’ bestyrelse. Udvalget består af:

·         Et medlem af bestyrelsen

·         Et medlem af Juniorudvalget

·         Et medlem af Kapsejladsudvalget

·         En repræsentant for senior-sejlerskolen

·         En repræsentant for junior-trænerne

·         En repræsentant for seniorinstruktørerne

Sikkerhedsudvalgets opgave er løbende at påse at sikkerhedspolitikken efterleves, og mindst én gang årligt vurdere regler og procedurer samt om nødvendigt opdatere disse.

Efter uheld under sejlads dækket af denne sikkerhedspolitik skal sikkerhedsudvalget evaluere episoden, eventuelt sammen med de implicerede, med henblik på at vurdere behovet for ændringer i sikkerhedspolitikken. HS’ bestyrelse informeres af sikkerhedsudvalgets formand på førstkommende bestyrelsesmøde efter evalueringen.

Forsikring

Sikkerhedsudvalget skal definere regler for forsikring af klubbens bådmateriel, således at den enkelte udøver kan vurdere behovet for egen forsikring. Beslutning om og ansvar for at tegne personlige forsikringer påhviler den enkelte udøver (og for ungdomssejlere under 18 år, deres forældre). HS’ politik for forsikring er beskrevet i afsnittet om specifikke politikker og krav.

Registrering af brug af klubbens bådmateriel

Til alle klubbens øvelses- og følgebåde skal der på land findes en sejladsprotokol, hvor brugerne skal registrere sig før afgang fra havnen. Før afgang anføres navne på den ansvarlige fører og alle øvrige om bord i protokollen, sammen med forventet tidspunkt for sejladsens afslutning. Desuden skal mobilnummer til føreren anføres.

Efter ankomst til havn noteres ankomsttidspunktet i protokollen. Mindre skader og mangler, der ikke kræver udbedring inden båden igen anvendes, kan anføres i protokollen. Skader og mangler som skal udbedres inden båden igen anvendes, skal meldes til den ansvarlige person i følgebådsudvalget, hvis kontaktinformation skal findes ved sejladsprotokollen.

Uanset om det er anført i undervisningsplan eller reservationssystem hvem der anvender en båd på et givent tidspunkt, skal sejladsprotokollen altid udfyldes.

Krav ved sejlads i følgebåde

Krav til al sejlads i følgebåde

Båden skal fremføres under hensyntagen til vejr- og søforholdene og den opgave hvortil båden benyttes. Der skal udvises godt sømandskab, og unødig gene fra hækbølger skal især undgås.

Føreren skal

·         være godkendt af HS’ sikkerhedsudvalg

·         være minimum 16 år gammel

·         have duelighedsbevis eller speedbåds-førerbevis

Motorhåndtering

Når båden befinder sig i umiddelbar nærhed af personer i vandet, skal skruen være frakoblet.

Bøjer og mærker

Ved arbejde med eller i umiddelbar nærhed af bøjer og mærker, skal bådens motor være i frigear. Ved slæbning af ankre, mærker eller bøjer skal slæbelinen være fastgjort til båden. Linen må aldrig fastgøres til en person om bord.

Særlige krav ved sejlads i planende både

Udstyrsliste

Føreren skal sikre inden sejlads sig, at alt udstyr anført i bådens udstyrsliste er om bord og i orden. Listen over sikkerhedsudstyr i planende både er anført i Bilag 2.

MOB-sikring/sikkerhedsafbryder

Der skal altid anvendes MOB-sikring (”dødemandsknap”).

Anvendes trådløs MOB-sender skal senderen altid bæres af føreren. I forbindelse med sejladsprotokollen på land skal der være opslået en brugervejledning til MOB-senderen, herunder kontrol af korrekt funktion og batteristatus før brugen.

Svømme- eller redningsvest

Alle om bord skal være iført svømme- eller redningsvest under sejlads. Kun når båden ligger stille med slukket motor og kun når der er flere personer om bord, kan kravet fraviges. Alle skal være iført lukket vest før motoren igen startes.

Påklædning

Fører og besætning skal være iført sejlertøj passende til årstiden og vejrforholdene.

Gæster om bord

Når der er gæster om bord, skal sejladsen være passagervenlig. Børn under 8 år må ikke medtages i båden under træning af ungdomssejlere.

Andre følgebåde

Dette afsnit omhandler andre følgebåde end HS’ egne, der medvirker ved trænings- eller kapsejladsaktiviteter.

Forældre og andre pårørende til ungdomssejlere skal gøres bekendt med klubbens sikkerhedspolitik og generelt instrueres om at holde en mindste afstand på 100 meter til både, der deltager i træning og kapsejlads.

I nødsituationer må og skal alle både, der har mulighed for det, naturligvis gå til assistance, men ”servicering” i form af slæbning til og fra havn, udlevering af mad og drikke mv. skal ske med mindst mulig gene for andre sejlere og aktivitetens gennemførelse.

Joller ejet af HS må kun i nødsituationer slæbes af andre både end HS’ egne følgebåde.

Daglig træning og lokal kapsejlads

Den ansvarlige træner eller leder skal være opmærksom på om der er andre følgebåde på vandet end klubbens egne. Er det tilfældet, skal den ansvarlige leder være opmærksom på om mindsteafstanden på 100 meter overholdes. Er det ikke tilfældet gives en påmindelse. Er det uden den ønskede virkning, skal den ansvarlige for træningen eller kapsejladsen melde dette til sikkerhedsudvalgets formand.

Træningssamlinger for jollesejlere fra flere klubber

HS’ arrangements-ansvarlige skal sikre, at følgebåde der deltager aktivt i træningens afvikling er udrustet og bemandet i overensstemmelse med HS’ regler. Udefra kommende bådførere skal have HS’ procedure for nødsituationer og uheld udleveret og deltage i en sikkerhedsinstruktion inden arrangementets start.

Kapsejladser arrangeret af HS

Alle fremmede både samt HS’ følgebåde der benyttes som trænerbåde, skal overholde sejladsbestemmelsernes regler for trænerbåde. Træner- og forældrebåde, som vil følge kapsejladsen skal registreres og forsynes med let synlig identifikation. Ved registreringen skal fremmede bådførere opfordres til at indgå i stævnets sikkerhedsorganisation og oplyse om specielle forhold ved båden (VHF, motorkraft, særlige kvalifikationer hos besætningen, osv.). Det vil dog altid være den enkelte bådfører der beslutter om båden indgår i sikkerhedsorganisationen og al sejlads og manøvrering sker under den enkelte bådførers ansvar.

Ved jollekapsejladser for ungdomssejlere anbefales det, at sejladsbestemmelserne beskriver signaleringen hvis alle sejlere hurtigst muligt skal søge havn.

Ledelse af aktiviteter med ungdomssejlere

Ved al organiseret aktivitet med ungdomssejlere i HS skal der være en ansvarlig leder. Denne leder skal sikre sig at følgebåde er bemandet i overensstemmelse med sikkerhedspolitikken og at der er et forsvarligt antal følgebåde i forhold til antal deltagere. Dette fastlægges under hensyn til vind- og søforhold, deltagernes kunnen samt sejladsområdets placering.

Når ungdomssejlere fra HS deltager i andre klubbers træning og kapsejladser, skal der være udpeget en ansvarlig holdleder fra HS, der skal sørge for at denne sikkerhedspolitik overholdes for sejlere fra HS. Denne leder er også ansvarlig for at landevejstransport af både sker efter reglerne i færdselsloven, samt at bådmateriellet ikke udsættes for skader, uhensigtsmæssig belastning eller slitage under transport.

Registrering af deltagere

Den ansvarlige leder skal registrere alle deltagere i aktiviteten og sikre at alle involverede trænere ved hvilke både de har ansvar for at overvåge på vandet, uanset om bådene er private eller klubejede.

Vejrbegrænsninger

En sejladsaktivitet skal aflyses eller indstilles hvis vejret og/eller andre forhold skønnes at være for dårlige. Den ansvarlige leder skal vurdere dette i forhold til:

·         Sejlernes rutine og formåen

·         Sejlernes påklædning (våd- eller tørdragter)

·         Vandtemperatur

·         Vindstyrke, retning og bølgehøjde

·         Det tilstedeværende hjælpemandskab

Påklædning

Mellem 15. november og 15. april skal ungdomssejlere være iført egnet våd- eller tørdragt under sejlads.

Sejlads uden for organiseret træning og kapsejlads

Sejlere, der har fået godkendelse til at sejle i klubbens bådmateriel udenfor de organiserede træningstider og kapsejladser, samt sejlere med egen båd, sejler på eget ansvar når de benytter denne ret. For ungdomssejlere, der benytter klubbens både uden for de normale sejltider skal ansvaret for at vurdere forholdene inden og under sejlads præciseres, og for sejlere under 18 år skal forældrene give skriftlig accept til sejlads udenfor normal sejltid.

Kranløft og flytning af både på havnen

Ved løft af både med kranen på Hellerup Havn skal kranen betjenes af en person godkendt af HS til dette. Regler for kranløft er beskrevet i Bilag 3

Flytning af både på havnen og klubbens område skal ske under hensyn til de medvirkendes sikkerhed. Når ungdomssejlere deltager i flytning af både skal en ansvarlig leder sikre sig, at bådtrailer eller bådstativ med hjul er i forsvarlig stand.

Implementering

Sikkerhedspolitikken gælder fra den er vedtaget i HS’ bestyrelse.

Den nødvendige uddannelse i førstehjælp skal være gennemført inden standerhejsningen 2013

Valg af medlemmer til sikkerhedsudvalget sker senest tre måneder efter bestyrelsens vedtagelse af sikkerhedspolitikken.

Definitioner

Ungdomssejler: Medlem af HS under 18 år, som sejler jolle eller mindre kølbåd

Holdleder: Person, der varetager rollen som ansvarlig leder for HS ’ ungdomssejlere ved aktiviteter der arrangeres udenfor HS.

Førstehjælpskursus: Et kursus godkendt af Dansk Førstehjælps Råd, indeholdende modulerne

·         Hjerte-lunge redning

·         Livreddende førstehjælp

·         Førstehjælp ved tilskadekomst

Det anbefales, men kræves ikke, at der også indgår gennemgang og øvelse i brug af hjertestarter.

Der skal mindst hvert 3. år gennemføres opfriskningskursus.

BL logo rgb ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg