Aftenmatch

Tirsdagsaftenmatch Hellerup sejlklub 2021

Procedure for Kompasbane

Periode: 1. maj til 26. juni og fra 4. august til 15. september.

Contender joller, 606, CB66, J70, J80, Melges

0. Dommerbemandingslisten 2021

Dommerbemanding fra de deltagende klasser kan findes nedenfor på linket. Hvis det ikke er muligt eller de ønsker at bytte dato med andre, så er det op til klasserne selv at koordinere dette.
HS_Aftenmatch_2021.pdf

Download nedenstående info via følgende 2 pdf-filer:
1-pager: HS_onepager_Kompasbane_TirAftenMatch-slide1-v5.pdf
Beskrivelse: Kompasbane-processbeksrivelser_bane-material-hjæperprocedure_2021_juni.pdf

1. Sejladsbestemmelser 2021

Der sejles efter de i RRS 2021 - 2024 definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, klassereglerne for de deltagende klasser samt nedenstående sejladsbestemmelser.

2. Praktisk information

Tirsdags-aftenmatcherne afholdes af én Dommer og 1 til 2 hjælper fra de deltagende klasser i perioden første tirsdag i maj til midt i september.

 •  Fordeling af tirsdage mellem deltagende klasser aftales i marts-april, hvor Kapsejladsformanden (m/k) kontakter Klasseformænd(m/k) fra hhv. Contender, 606, CB66, J70, J80 og Melges til at byde ind med datoer.
 • Klasseformænd (m/k) er ansvarlige for selv at række ud til egen klasse mht. bemanding, som er én Dommer og en til to hjælpere, dvs. 3 personer hver tirsdag. Dommerbåd er Trippe, som ikke kræver Duelighedsbevis.
 • Endelig tidsplan for hvilke datoer der tildeles de deltagende klasser udfærdiges af Kapsejladsformanden og lægges på Hellerup Sejlklubs hjemmeside medio april. Kapsejladsformanden(m/k) mailer LINK til Klasseformænd (m/k): LINK
 • Der startes kun, hvis der er minimum to hjælpere til dommerskibet (Trippe). Dommer og hjælperne skal være klar i Hallen kl. 17, hvor mærke mm samles sammen. Afgang fra havnen kl. 17.45 i perioden 1. maj til 26. juni og kl. 17.30 i perioden fra 4. august til 15. september.
 • Tilmelding er ikke nødvendig.
 • Der arbejdes på at tilbydes tør- og våd-træning i at sejle Dommerbåden, Trippe i april og August måned. Klasseformænd (m/k) vil blive kontaktet mht. dato for træning. 

3. Meddelelser til deltagerne

 Sejladsbestemmelser og banekort (onepager) kan downloades fra Hellerup Sejlklubs hjemmeside: LINK. Meddelelser til deltagerne vedrørende den aktuelle sejlads vil blive meddelt mundtligt fra Dommerbåden inden banesignal. Er der meddelelser sætter Dommerbåden signalflag ’’L’’ inden banesignal.

4. Ændringer i sejladsbestemmelserne

 Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive meddelt mundtligt fra Dommerbåden inden banesignal. Er der meddelelser sætter Dommerbåden signalflag ’’L’’ inden banesignal. Det forventes at deltagerne på eget initiativ prajer sidst tilkomne både og giver meddelelsen videre.

5. Signaler på land

 Der gives ikke signaler på land.

6. Tidsplan - periode

 •  Der sejles fra første tirsdag i maj t.o.m. 25 juni: Første varselssignal 18:30
 • Der sejles fra første tirsdag i august t.o.m. 15 september: Første varselssignal 18:15
 • Tidsplan for sejlads og fordeling af Dommertjans og Hjælpertjans: LINK

7. Klasseflag

 Følgende klasser har som klasseflag klassens logo på hvid baggrund. Både i klasser, som ikke er nævnt, bedes henvende sig til dommerbåden for at få start-instrukser.

 

CB66

 Flag

J70

  Flag

J80

  Flag

Melges

  Flag

Contender

  Flag

606

  Flag

 

8. Kapsejladsbane og område

 • Der sejles på fast udlagt kompasbane NNØ fra Hellerup Sejlklub. Se eksempel på figuren herunder.
 • Der sejles normalt bagbord om. Mærkerne er gule sømærker ca. 1½ m høje.
 • Inden startproceduren hejses signalflag svarende til hvilke mærker der skal rundes. CB66, J70, J80 og Melges sejler på ’pølsebane’ og Contender og 606 sejler på trekant bane.
 • Startlinjen ligger udenfor kompasbanen ca. 20 m fra aktuelle bundmærke og er mellem BB flag (SB) på startfartøjet og en stangbøje til BB med rødt eller orange flag.
 • Mållinjen er mellem BB flag (SB) på startfartøjet og en stangbøje til SB med blåt flag.
 • Bemærk at måltagning altid er på en plat-læns.

LINK til one pager med bane og startprocedure til brug for at downloades og lamineres af deltagende både til at tage med ud.

BILLEDE

Eksempel på baner og tilhørende baneflag på Dommerbåden:

BILLEDE

Bane for CB66, J70, J80, Melges, vind fra nord

Bane for Contender og 606, vind fra nord

   

Baneflag for BB bane: 2 x op-ned bane

Baneflag for BB bane: 1 x trekant + 1 x op-ned

Kort bane alle både

Baneændring: Se baneflag på Dommerhåd (startfartøj).

9. Startprocedure

 Sejladserne vil blive startet som beskrevet i regel 26 med undtagelse af at det er 3 min start og ikke 5 min start. Hvis om-start for en klasse, vil nedenstående tider ikke længere gælde. Normalt vil der ikke omstartes, men tilbagekaldes ved visning af det ’finske flag’.

Efterfølgende sejladser startes snarest muligt efter afslutning af den foregående sejlads.

BILLEDE

Note Første varsel 18:30 før sommer & 18:15 efter sommer

10. Antal sejladser:

 Der søges gennemført flest mulige sejladser. Vises signalflag 'H' på dommerbåden ved måltagning, er der ikke flere sejladser.

Billede

11. Strafsystemer

 Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en én-rundes-straf.  (’en fuld 360 grader)

12. Tidsfrister og sejladstid

Alle starter har er tidsbegrænsning på 50 min. En båd, der går i mål senere end 10 min. efter første båd i dens klasse, vil blive noteret 'ikke fuldført'.

13. Protester og anmodninger om godtgørelse

Protesttid: 45 min. regnet fra sidste båd i mål. Protester skal anmeldes til dommerbåden umiddelbart efter målgang. Protester kan behandles efter sejladsen eller den efterfølgende tirsdag.

Dommeren kan udbede sig protesten i skriftlig form. Denne skal afleveres til dommeren umiddelbart efter man er kommet i land.

For protester vedrørende situationer der har afstedkommet person eller materielle skader, skal protesten efterfølgende altid indleveres skriftligt efter den mundtligt er meddelt dommeren.

Dommeren har bemyndigelse til at afgøre protesten umiddelbart, eller tage den til efterbehandling og drøftelse i Kapsejladsudvalget.

14. Præmier

Der uddeles præmie for hver 5. fuldførende båd i hver klasse. Der skal være min. 3 deltagere i klassen før der uddeles en præmie.

Præmieoverrækkelse sker snarest muligt efter sejladserne i klubhusets restaurant. Præmier, der ikke afhentes ved præmieuddelingen, tilfalder Hellerup Sejlklub. For klasser med protest kan præmieuddelingen udsættes til kommende tirsdag.

15. Ansvarsfraskrivelse

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg