Aftenmatch

Dommerbemandingslisten 2021
Dommerbemanding fra de deltagende klasser kan findes nedenfor på linket. Hvis det ikke er muligt eller de ønsker at bytte dato med andre, så er det op til klasserne selv at koordinere dette.
HS_Aftenmatch_2021.pdf
 

 

Praktisk information
Aftenmatcherne afholdes med dommerbemanding fra de deltagende klasser. Der opslås en plan for dommerbemandingen på opslagstavlen ved indgangen til klubhuset. Der startes kun, hvis der er minimum to hjælpere til dommerskibet (Trippe) samt en kvalificeret fører til en Kegnæsjolle. Medhjælperne skal være klar til afgang fra havnen kl. 17.45 i perioden 4. maj til 22. juni og kl. 17.30 i perioden fra 10. august til 14. september.

 

 
 
Sejladsbestemmelser 2021
Der sejles efter de i RRS 2021 - 2024 definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, klassereglerne for de deltagende klasser samt nedenstående sejladsbestemmelser.
 
Tilmelding er ikke nødvendig.
 
Signal Flag LÆndringer: Ændring af sejladsbestemmelser vil blive meddelt ved opslag i klubhuset senest 60 min. før startsignalet for første start, eller mundtligt på vandet (signalflag 'L' vises da på dommerbåden)
 
Signaler på land: Sættes på flagmasten i sejlklubbens gård.

Tidsplan: Der sejles tirsdage efter følgende plan:

Fra 4. maj og t.o.m 22. juni:
Første varselssignal 18.30 

 

Fra 10. august og t.o.m. 14. september:
Første varselssignal 18.15


Klasseflag

Følgende klasser har som klasseflag klassens logo på hvid baggrund:

OK
Contender
Star
CB66
Melges 24
J/70
606

Herudover anvendes følgende klasseflag:

Signal Flag 1 Talstander 1: Alle ikke startede både

Signal Flag 2

Talstander 2: Alle ikke startede joller

Signal Flag 3

Talstander 3: Alle ikke startede kølbåde

Både i klasser, som ikke er nævnt, bedes henvende sig til dommerbåden for at få startinstrukser. 

Startorden: 
Der er ingen fast startorden.

Ved generel tilbagekaldelse kan den følgende start gælde andre klasser end den/de tilbagekaldte.

Bane:
Banen tilstræbes udlagt max. 2 sm fra Hellerup Havn. Banen er en op-ned bane, hvor mærkerne holdes om bagbord. Der vil være to topmærker, som er stangbøjer med orange eller røde flag.  Mærket længst væk fra startlinjen benyttes af alle kølbåde undtagen 606. Alle øvrige både benytter mærket nærmest startlinjen

Startlinjen er mellem flagmasten på startfartøjet og en stangbøje med rødt eller orange flag.

Mållinjen er mellem flagmasten på startfartøjet og en stangbøje med blåt flag.

Signal Flag QVises signalflag 'Q' før eller samtidig med varselssignalet for en start, skal banen omsejles to gange. En orange ballon ca. 50 meter til luv af startlinjen benyttes da som bundmærke og rundes om bagbord.

Baneændring: Top- og bundmærker samt mållinjen kan flyttes uden signalgivning

Startprocedure:
Varselsignal: 3. min. før start afgives 1 lydsignal, og klasseflag sættes.
Klarsignal: 2 min. før start, sættes P eller startregelflag og der afgives 1 lydsignal.
Et-minut-signal: 1. min. før start nedtages startregelflag med 1 lydsignal.
Startsignal: 0. min. Startens klasseflag nedhales med et lydsignal og varselssignal for efterfølgende start kan samtidig sættes.

Efterfølgende sejladser startes snarest muligt efter afslutning af den foregående sejlads.

Antal sejladser:
Der søges gennemført flest mulige sejladser. Vises signalflag 'H' på dommerbåden ved måltagning, er der ikke flere sejladser.

Tidsbegrænsning:
Alle starter har er tidsbegrænsning på 50 min. En båd, der går i mål senere end 10 min. efter første båd i dens klasse, vil blive noteret 'ikke fuldført'. 

Protesttid:
45 min. regnet fra sidste båd i mål. Protester skal anmeldes til dommerbåden umiddelbart efter målgang. Protester kan behandles efter sejladsen eller den efterfølgende tirsdag.

Præmier:
Der uddeles præmie for hver 5. fuldførende båd i hver klasse. Der skal være min. 3 deltagere i klassen før der uddeles en præmie.

Præmieoverrækkelse sker snarest muligt efter sejladserne i klubhusets restaurant. Præmier, der ikke afhentes ved præmieuddelingen, tilfalder Hellerup Sejlklub. For klasser med protest kan præmieuddelingen udsættes til kommende tirsdag.

GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg