Regler for 606 sejlads

 

Fordelingsudvalget under SBU har ansvaret for den overordnede fordeling og prioritering af sejladsaktiviteter i 606’erne.

606'erne skal primært anvendes til følgende:

 • Sejlerskolens øvelsessejladser
 • Kapsejladser og træning (se særlige regler herfor)
 • Fælles tur-arrangementer

Når bådene ikke benyttes til disse prioriterede formål, kan de anvendes til fri sejlads.

Det er tilladt for ikke-medlemmer at sejle som besætning på 606’erne, men det er udtryk for god klubånd at bede gæster melde sig ind i HS, hvis de skal sejle med mere end en enkelt gang.

Hvis der under sejlads med en 606’er sker havarier eller kollisioner, som medfører forsikringsskader, skal SBU’s bestyrelsesmedlem Niels Kjøng omgående underrettes.
 
Når du bruger båden, har du også ansvaret for at båden og dens udstyr behandles forsvarligt. Hvis der sker skader på båden eller udstyr bliver beskadiget eller tabt, kan du blive pålagt at dække omkostningerne ved reparation eller køb af nyt udstyr til erstatning af det mistede eller beskadigede. Du kan dog ikke blive afkrævet mere end halvdelen af selvrisikoen på bådens forsikring. Hvis uheldet skyldes slitage eller ikke kunne undgås ved almindeligt godt sømandskab, kan kravet om betaling frafaldes helt eller delvis.

Fri sejlads

I det omfang bådene ikke anvendes til et prioriteret formål, er de til rådighed for fri sejlads for seniormedlemmer af HS, idet følgende skal være opfyldt:
 • Der skal være en godkendt 606-fører med gyldigt sæsonkort ombord under sejladsen (se forklaringer nederst). Denne person anses for den ansvarlige fører af båden.
 • Besætningen skal minimum bestå af to personer.
 • Der kan sejles med bådene fra solopgang til solnedgang. Sejlads ud over dette tidsrum kræver særlig aftale med Fordelingsudvalget.
 • Før afsejling fra Hellerup udfyldes sejladsprotokollen, og efter ankomst noteres ankomsttidspunkt heri. Evt. skader eller mangler, som man ikke selv kan udbedre, noteres i protokollen og meldes til en bådsmand (se kontaktinformation på opslagstavlen). Føreren bistår efter anmodning bådsmanden med udbedring af havarier.
 • Bådene kan reserveres på reservationslister, som er fremlagt i klubhuset ved S-606’s opslagstavle. Reservationer skal respekteres, men er en reservation ikke benyttet senest 15 minutter efter det anførte starttidspunkt, bortfalder den.
 • Hvis der før sejladsen er noteret en defekt ved båden i sejladsprotokollen, hæfter føreren for at sejlads med båden ikke forværrer denne mangel. Er det anført, at båden ikke kan sejle, skal dette respekteres.
 • Ved skolesejlads og fri sejlads anvendes bådens øvelsessejl (Ø-sejl). O-sejl kan anvendes ved kapsejladstræning og aftenmatcher, og kapsejladssejl er forbeholdt større kapsejladser samt træning før disse.
 • Båden returneres til Hellerup Havn i tide til en evt. efterfølgende reservation eller solnedgang. Bliver det nødvendigt at søge nødhavn, skal føreren sørge for, at det hurtigst muligt bliver noteret i sejladsprotokollen hvor båden befinder sig, og hvornår den ventes retur til Hellerup. Om muligt underrettes også et medlem af SBU. Har man søgt nødhavn, skal føreren sørge for at båden returneres til Hellerup, så snart forholdene tillader det. Sker det ikke, kan føreren blive pålagt at dække omkostninger til havnepenge og hjemtransport.
 • Tursejlads med overnatning (ud over fællesture) er kun tilladt lørdag-søndag og kræver særlig tilladelse fra Fordelingsudvalget. Havnepenge i fremmed havn betales af besætningen. Det gælder også her, at evt. omkostninger til hjemtransport kan blive pålagt føreren.
 • Efter endt sejlads fortøjes og affendres båden forsvarligt. Bailere under vandlinien (gamle både) lukkes og bailere over vandlinien åbnes (nye både). Skøder og hal kvejles op, og der ryddes op ombord. Sejl ophænges på deres plads i Hal 1. Svømmeveste og andet grej fra skabe i klubhuset lægges på plads.

Kapsejlads

606’erne kan anvendes til kapsejlads i HS eller i andre klubbers kapsejladser. Der skelnes mellem aftenmatcher (i HS) og stævner (i HS eller ”udenbys”). Desuden kan der arrangeres fælles træningssejladser med særlig tilmelding.

For aftenmatcher gælder, at bådene tildeles af Fordelingsudvalget efter tilmelding, og med en prioritering efter den indsats, de tilmeldte yder i det daglige for S-606, eksempelvis som bådsmand. Dog gælder det, at en båd, som ikke senest 45 minutter før aftenmatchens 1. start er indskrevet med sin besætning i sejladsprotokollen, kan overtages af en anden besætning.

For stævner gælder, at besætninger i god tid (gerne ved sæsonstart) skal meddele deres ønske om at deltage i en kapsejlads til Fordelingsudvalget. Ved stævner udenfor HS skal det senest 2 uger før stævnet meddeles, hvor længe båden skal være væk fra Hellerup, såfremt fraværet har betydning for planlagt brug af båden. Besætningerne skal selv arrangere transport, der overholder reglerne for dette (se nedenfor), og de skal selv betale alle omkostninger ved deltagelse i stævnet.

Transport af bådene

For de nye 606’ere (fra 2005 og senere) gælder der særlige transportregler for al landevejstransport. Bådene må kun transporteres på landevejstrailer tilpasset 606 eller stående i vinterstativ (vugge). Båden skal være effektivt afstøttet og fastgjort (skøder må ikke anvendes hertil!). Mast og rig skal være forsvarligt pakket og fastgjort og det skal især sikres, at vantene ikke får knæk. Sejl, især spilere, skal være pakket i poser under transport. Skader som følge af skødesløs behandling under transport kan kræves udbedret for den ansvarlige besætnings regning.

Forklaringer:

606-førere:

Indehavere af duelighedsbevis fra HS er umiddelbart kvalificeret som 606-fører. Indehavere af Duelighedsprøve for Lystsejlads fra andre klubber eller udenlandske beviser kan efter godkendelse fra SBU opnå status som 606-fører. Dette kan omfatte en prøvesejlads med et medlem af udvalget.

Sæsonkort:

Sæsonkort kan opnås af godkendte 606-førere. Der betales et tillægskontingent fastsat af SBU (det aktuelle beløb oplyses på klubbens kontor). Bådsmænd, instruktører i sejlerskolen samt andre, som efter SBU’s skøn udfører et væsentligt frivilligt arbejde i forbindelse med SBU’s aktiviteter, tildeles dog sæsonkort uden betaling.

606-nøgle:

Mod betaling af et depositum kan personer med sæsonkort få udleveret en personlig 606-nøgle, som giver adgang til klubhuset og skabene med svømmeveste. 606-nøglen skal returneres når man ikke længere har sæsonkort, hvorefter depositum tilbagebetales. Bortkommer nøglen, er depositum tabt, og der skal betales nyt depositum før udlevering af en ny nøgle.

Fordelingsudvalget

April 2006

GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg