Aftenmatch

 

Praktisk information
Aftenmatcherne afholdes med dommerbemanding fra de deltagende klasser. Der opslås en plan for dommerbemandingen på opslagstavlen ved indgangen til klubhuset. Der startes kun, hvis der er minimum to hjælpere til dommerskibet (Trippe) samt en kvalificeret fører til en Kegnæsjolle. Medhjælperne skal være klar til afgang fra havnen kl. 17.45 i perioden 1. maj til 26. juni og kl. 17.30 i perioden fra 7. august til 11. september.

 

For at undgå flaskehalsproblemer med samtidig søsætning af joller og CB66 fra slæbestedet og Melges 24 og Star fra kranen, påbegyndes starter for OK, Contender og Star 30 minutter før de øvrige klasser, og det tilstræbes at OK, Contender og Star går i havn før de øvrige klasser. For at undgå kaos ved slæbestedet, skal trailere anbringes på havnepladserne efter søsætning.
  • AFTENMATCH: 606’erne deltager i klubbens aftenmatch tirsdag sammen med en række andre bådtyper, især OK'er, Contender, Yngling,Melges 24 og CB 66. Der sejles normalt to-tre sejladser på en kort op-ned bane. Aftenmatcherne starter 1. tirsdag i maj, og der sejles frem til skoleferien. Efter ferien sejles i august og det meste af september.
  • TILMELDING: Sker på klubbens opslagstavle i april. Man kan enten melde sig til som en besætning eller som enkel person, hvor fordelingsgruppen finde en besætning. Skriv på listen hvilke tirsdage, I ønsker at sejle, det letter bådfordelingen.
  • PRIS: Det koster et gebyr på 150 kr. pr. person at deltage i aftenmatchen.
  • BÅDTILDELING: Som regel er interessen for tirsdagsmatcherne så stor, at ingen kan få tildelt båd hver tirsdag, uanset hvor flittige besætningen er med at hjælpe med i klubben! Fordelingsudvalget tildeler både, hvor besætningerne prioriteret efter kriterier som: Instruktion af nye kapsejlere ved kapsejlads-træningen om onsdagen. Medvirken ved bådenes vedligeholdelse, især ved at påtage sig en bådsmands-post. Undervisning eller organisering af aktiviteter i vintersæsonen. Tilmelding til official-jobs ved sommerens kapsejladser i HS. Bådsmænd kan altid sejle i den båd de har ansvar for. Når en besætning har fået tildelt en båd, bestemmer den selv fordelingen af opgaver ombord. Vi vil dog fra fordelingsgruppen foreslå, at man lader alle ombord få lov til at prøve jobbet som rorsmand, men det er en frivillig sag.

KONTAKT:

Jens Stausbøll

Niels Kjøng

Sejladsbestemmelser
Der sejles efter de i RRS 2017 - 2020 definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, klassereglerne for de deltagende klasser samt nedenstående sejladsbestemmelser.
 
Tilmelding er ikke nødvendig.
 
Signal Flag LÆndringer: Ændring af sejladsbestemmelser vil blive meddelt ved opslag i klubhuset senest 60 min. før startsignalet for første start, eller mundtligt på vandet (signalflag 'L' vises da på dommerbåden)
 
Signaler på land: Sættes på flagmasten i sejlklubbens gård.

Tidsplan: Der sejles tirsdage efter følgende plan:

Fra 1. maj og t.o.m 26. juni:
Første varselssignal 18.30 for Contender, OK og Star
Første varselssignal 19.00 for øvrige klasser

 

Fra 7. august og t.o.m. 11. september:
Første varselssignal 18.15 for Contender, OK og Star
Første varselssignal 18.30 for øvrige klasser


Klasseflag

Følgende klasser har som klasseflag klassens logo på hvid baggrund:

OK
Contender
Star
CB66
Melges 24
J/70
Yngling
606

Herudover anvendes følgende klasseflag:

Signal Flag 1 Talstander 1: Alle ikke startede både

Signal Flag 2

Talstander 2: Alle ikke startede joller

Signal Flag 3

Talstander 3: Alle ikke startede kølbåde

Både i klasser, som ikke er nævnt, bedes henvende sig til dommerbåden for at få startinstrukser. 

Startorden: 
I 1. sejlads startes Contender, OK og Star i de første starter, herefter følger andre klasser jf. tidsplanen.
I de følgende sejladser er der ingen fast startorden.

Ved generel tilbagekaldelse kan den følgende start gælde andre klasser end den/de tilbagekaldte.

Bane:
Banen tilstræbes udlagt max. 2 sm fra Hellerup Havn. Banen er en op-ned bane, hvor mærkerne holdes om bagbord. Der vil være to topmærker, som er stangbøjer med orange eller røde flag.  Mærket længst væk fra startlinjen benyttes af alle kølbåde undtagen 606 og Yngling. 

Startlinjen er mellem flagmasten på startfartøjet og en stangbøje med rødt eller orange flag.

Mållinjen er mellem flagmasten på startfartøjet og en orange ballon.

Signal Flag QVises signalflag 'Q' før eller samtidig med varselssignalet for en start, skal banen omsejles to gange. En orange ballon ca. 50 meter til luv af startlinjen benyttes da som bundmærke og rundes om bagbord.

Baneændring: Samtlige mærker kan flyttes uden signalgivning

Startprocedure:
Varselsignal: 3. min. før start afgives 1 lydsignal, og klasseflag sættes.
Klarsignal: 2 min. før start, sættes P eller startregelflag og der afgives 1 lydsignal.
Et-minut-signal: 1. min. før start nedtages startregelflag med 1 lydsignal.
Startsignal: 0. min. Startens klasseflag nedhales med et lydsignal og varselssignal for efterfølgende start kan samtidig sættes.

Efterfølgende sejladser startes snarest muligt efter afslutning af den foregående sejlads.

Antal sejladser:
Der tilstræbes 3 sejladser. Vises signalflag 'H' på dommerbåden ved måltagning, er der ikke flere sejladser den aften.

Tidsbegrænsning:
Alle starter har er tidsbegrænsning på 50 min. Både der går i mål senere end 10 min. efter første båd i dens klasse, vil blive noteret 'ikke fuldført'. 

Protesttid:
45 min. regnet fra sidste båd i mål. Protester skal anmeldes til dommerbåden umiddelbart efter målgang. Protester kan behandles efter sejladsen eller den efterfølgende tirsdag.

Præmier:
Der uddeles præmie for hver 5. fuldførende båd i hver klasse. Der skal være min. 3 deltagere i klassen før der uddeles en præmie.

Præmieoverrækkelse sker snarest muligt efter sejladserne i klubhusets restaurant. Præmier, der ikke afhentes ved præmieuddelingen, tilfalder Hellerup Sejlklub. For klasser med protest kan præmieuddelingen udsættes til kommende tirsdag.

GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg